direction poland scholarship

3.09.2021

Напрямок: Польща — для кандидатів з України / Direction: Poland — for students from Ukraine

Ukrainian version

Напрямок: Польща — для студентів з України

Ця стаття з циклу Напрямок: світ – інша. Цього разу ми не пишемо про інші країни, в яких можуть навчатися польки та поляки, а пишемо про Польщу для іноземців, зокрема для абітурієнтів з України. Це путівник, який в деталях пояснює як виглядає навчання та життя в Польщі.

Навчання в Польщі

Польща налічує 349 вищих навчальних закладів, серед яких 130 державних і 219 приватних. Щороку серед 1 200 000 студентів близько 7% – іноземці. Безперечно, найбільша група це українці – майже половина від всіх іноземних студентів. Навчання в Польщі приваблює українців з декількох причин, завдяки яким молоді абітурієнти обирають свою Альма-матер в польських містах:

 • бакалавр триває 3 або 3.5, а не 4 роки як в Україні,
 • Польща є сусідньою країною, до якої дуже легко можно потрапити автобусом потягом або літаком,
 • мова і культура дуже подібні
 • ціна життя та навчання нижча порівняно з західними країнами
 • можливість організувати студентський обмін на 1-2 семестри до інших країн Європейського Союзу

У 2020-му році українські студенти найчастіше обирали Ягелонський університет в Кракові і Варшавський університет (по 3 тисячі студентів), Лодзький університет та Лодзьку політехніку (майже по 2 тисячі студентів). Популярними напрямками навчання серед іноземних студентів були: бізнес, адміністрація та право.

Система вищої освіти та процес вступу до ВНЗ Польщі

Система вищої освіти в Польщі та Україні дуже схожі, за виключенням вже згаданого вище часу здобування ступеня бакалавра.

Іноземці, котрі обирають навчання в Польщі мусять мати базовий набір документів:

 • Щоб вступити на бакалавра — свідотство про здобуття повної загальної середньої освіти (атестат) разом з додатком,
 • Щоб розпочати магістратуру потрібно мати диплом бакалавра.

Кожен документ мусить мати апостиль (спеціальний штамп апостиляції, що засвідчує дійсність підписів, статусу осіб, печаток) та мати присяжний переклад (виконаний перекладачем, який входить до спеціального списку Міністерства юстиції Республіки Польщі і має право перекладати документи такого рівня). Найкраще зробити переклад вже перебуваючи в Польщі, тому що перекладачі за межами Польщі не мають статусу присяжних. Якщо кандидат має український диплом в англійському перекладі, то варто запитати в приймальній комісії університету, тому що для деяких ВНЗ підходить і англійська версія перекладу. Таким чином можна заощадити близько 200 евро.

Студенти, які здобули освіту навчаючись в польському ВуЗі на денній формі навчання — звільнені від потреби надання документу щодо дозволу на виконання роботи. А це полегшує життя як протягом так і після навчання.

Безкоштовне навчання? — так, це можливо!

Крім осіб які мають польське коріння або інших нечисельних груп з правом безкоштовного навчання існує можливість для кожного абітурієнта навчатись без жодних оплат. Така можливість надається особам, котрі мають сертифікат, підтверджуючий знання польської мови як іноземної на рівні щонайменше С1, виданий  Державною Комісією по Сертифікації Володіння Польською Мовою як Іноземною. Це державний екзамен, своїм характером і формою дуже подібний до британського IELTS та французького DELF.

Більше про екзамен можна дізнатись на їх офіційній сторінці certyfikatpolski.pl.

 • В закладці терміни екзаменів можна знайти актуальні дати на поточний рік. Варто пам’ятати, що екзамен рівня С1 проходить двічі на рік.
 • В закладці про екзамен знаходиться інформація щодо оплат, підготовчих матеріалів та приклади тестів за попередні роки.

Також можна отримати сертифікат без складання іспиту. Потрібно мати польське ЗНО, диплом бакалавра або магістра. На рівень сертифікату має вплив факультет, університет та ступінь. Наприклад, випускники полоністики можуть отримати сертифікат рівня B2 або С1. Напрямки: адміністрація, політологія або графіка — скоріш за все B1-B2.

Студентська віза

Процес отримання візи простий і цілком зрозумілий. Всі формальності вирішуються за посредничества візового центру. Серед документів мають бути фотографії, паспорт, а також передусім підтвердження оплати за навчання, умова оренди житла/кімнати/гуртожитку та документ, що підтверджує наявність щонайменше 8 612 злотих (701 зл. на щомісячні витрати плюс 200 зл на зворотній квиток додому).

Детальнішу інформацію можна знайти на сторінці візового центру українською мовою.

Знання мови

Тут все максимально просто — мову знати потрібно, причому на доброму рівні. Також все залежить від ВНЗ. Користуючись з пропозицій приватних університетів вистачить мати сертифікат мовної школи, яких в Україні останнім часом є багато. Мінімальним рівнем є B1. Займаючись з приватним репетитором ви не отримаєте сертифікату, але завжди є можливість здати екзамен при університеті або пройти співбесіду, ціллю якої буде оцінка вашого реального рівня мови.

Державні ВНЗ вимагають сертифікат виданих Державною Комісією по Сертифікації Володіння Польською Мовою як Іноземною, про який було написано вище. Або можна пройти так званий нульовий рік, проте він доступний не у всіх ВНЗ.

Ціна навчання в Польщі

В залежності від факультету, університету та міста ціна навчання може досягати 10-15 тисяч евро на рік. Але щонайменше треба бути готовим заплатити 2500-3500 тисячі евро.

Майже кожний ВНЗ пропонує стипендії чи гранти, в тому і для громадян України. Маючи середній бал вище 4.0 (в деяких навчальних закладах 4.5) можна подавати на стипендію за академічні досягнення. Також заохочуємо пошукати їх на нашому порталі!

Життя в Польщі

Станом на 2021 рік прожитковий мінімум в Польщі становить 2061,67 зл. Ця сума дозволяє себе забезпечувати, але треба пам’ятати що рідко можно собі дозволити суміщати працю на цілу ставку та стаціонарне навчання. Студенти мають можливість жити в гуртожитках, але про це варто піклуватись ще під час літніх канікул. Ціна варіюється від 350 до 750 зл. На ціноутворення має вплив місто і університет. Також існують приватні гуртожитки ціна яких співрозмірна оренді однокімнатної квартири.

В житті за кордоном важливу роль відіграє діаспора. Українська є однією з найбільших. Будуються та повстають культурні осередки, українські доми в різних містах, функціонують різні медіа і інтернет-портали. В останні місяці в одній з мереж кінотеатрів також доступні покази фільмів в українській озвучці. Велика кількість українців створює прецедент розширення концертної траси українських музикантів на кілька польських міст.

Як писав український поет Тарас Шевченко «Учітесь, читайте, і чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь». Приймаючи Польщу за свій дім ми маємо також інтегруватися з поляками. Звісно, зберігаючи свою ідентичність.

Важливі лінки:

Нова Польща — інтернет-портал про польську культуру, політику та економіку.

Polskie Radio українською — короткі програми про різні сфери Польщі.

Nasz Wybir — інформаційний портал і фундація.

Автор: Данило Соловей

English version

This article from the series Direction: the world is different. This time we are not writing about another country for Polish readers, but we are writing about Poland for foreigners, especially for candidates from Ukraine. It is a guide explaining in detail what studying and living in Poland is like.

Studying in Poland

There are about 349 universities in Poland, of which 130 are public and 219 non-public. Every year approximately 7% of the 1 200 000 students are foreigners. By far the largest group are students from Ukraine — almost half of the total number of foreign students. Studying in Poland is of interest to Ukrainians for several reasons why young high school graduates seek their Alma Mater in Polish cities:

 • Bachelor’s degree lasts 3 (engineer 3.5), not 4 years as in Ukraine,
 • Poland is a neighboring country that is very easy to get to by bus, train or plane,
 • language and culture are similar
 • cost of living and education is lower compared to Western countries
 • possibility of organizing a 1-2 semester student exchange to other countries of the European Union.

In 2020, Ukrainian students were most likely to choose Jagiellonian University in Kraków and the University of Warsaw (3,000 students each), the University of Łódź and the Technical University of Łódź (almost 2,000 students each). The popular fields of study among foreign students were business, administration and law.

The higher education system and the admission process to universities in Poland

The higher education system in Poland and Ukraine is very similar, with the exception of the aforementioned time required to obtain a Bachelor’s degree.

Foreigners choosing to study in Poland must have a basic set of documents:

 • to start a bachelor’s degree — a certificate of complete general secondary education (diploma) together with an application
 • to start a master’s program, you must have a bachelor’s degree

Each document must have an apostille (a special apostille stamp certifying the validity of signatures, status of persons, seals) and have a sworn translation (made by a translator who is included in a special list of the Ministry of Justice of the Republic of Poland and has the right to translate documents of this level). It is better to translate already being in Poland because translators outside Poland do not have the status of a sworn translator. If the candidate has a Ukrainian diploma in English translation, it is worth asking the admissions committee of the university if this version is sufficient. Thus, you can save about 200 euros.

Students who are educated, studying full-time at a Polish university, are exempt from the need to provide a document of permission to work. And this makes life easier, both during and after studying.

Free education? — It is possible!

In addition to those with Polish roots or other few groups with the right to study for free, every applicant can study without paying. You can do so if you have a certificate confirming your knowledge of Polish as a foreign language at least at level C1, issued by the National Commission for the Certification of Polish as a Foreign Language. It is a state examination, very similar in character and form to the British IELTS and the French DELF.

You can learn more about the exam on their official website: https://certyfikatpolski.pl/

 • Under exam dates, you can get the current dates for a particular year. Please note that the C1 level exam is held twice a year.
 • Under the exam, you will find information on fees, preparation materials, and examples of previous year’s tests.

Importantly, it is possible to apply for the certificate without taking an exam. In this case, you must have a Polish academic certificate, a diploma of completion of studies of the first and/or second degree, and supplements. The level of the certificate depends on the field of study, university and degree. For example, Polish language graduates can expect a B2 or C1 certificate. Majors: administration, political science, or graphic arts — rather B1-B2.

Student Visa

The process of getting a visa is simple and straightforward. All formalities are solved through the mediation of the visa center. Among the documents you will need are a photo, a passport, as well as proof of payment of tuition fees, a condition of renting a house/room/dormitory, and a document confirming that you have at least 8,612 PLN (701 PLN for monthly expenses plus 200 PLN for the return ticket for the house).

More information can be found on the visa center page in Ukrainian: https://visa.vfsglobal.com

Knowledge of language

Here everything is clear — you need to know the language, and at a good level. However, everything depends on the university. If you go to a private university, it is enough to have a certificate from a language school in Ukraine, of which there are many in recent years. The lowest required level is B1. If you use a private tutor, you will not be able to get a certificate, but it is always possible to take a test at university or have an interview to assess your level of language skills.

State universities require a certificate issued by the State Commission for Certifying Knowledge of Polish Language, which we mentioned above. Or you can do a so-called zero year, but this is not available at all universities and faculties.

Fees for studies in Poland

Depending on the course, the university, and the city, this amount can reach as much as 10-15 thousand euros per year. But the minimum you should expect is 2500-3500 euros.

Almost every university offers scholarships or grants, including those for citizens of Ukraine. Having an average score above 4.0 (in some institutions 4.5), you can apply for a scholarship for academic achievement. Also, encourage peers to search for them on our portal!

Life in Poland

The lowest national salary in Poland in 2021 is 2061.67 PLN net. This is an amount that allows you to support yourself, but you have to remember that you can rarely afford to combine a full-time job with full-time studies. Students can apply for a room in a student dormitory, but you have to apply for the place during the summer holidays. The fees vary from city to city and from university to university, ranging from about 350 to 750 zł per month. Private student dormitories are also available, but the price is comparable to renting a studio apartment.

The diaspora plays an important role in life abroad. The Ukrainian one is one of the largest. Cultural centers and Ukrainian homes in various cities are being built and revived, and various media and Internet portals are functioning. In recent months, one of the movie theater chains has been showing movies with a Ukrainian voice-overs. A large number of Ukrainians creates a precedent of extending the concert route of Ukrainian musicians to several Polish cities.

As the Ukrainian poet Taras Shevchenko wrote: «Study, read, learn foreign languages, and do not be ashamed of your own identity.» In accepting Poland as our home, we must also integrate with the Poles. Of course, while retaining our identity.

Useful links:

Nova Polshcha — portal about Polish culture, politics, economy

Polish Radio in Ukrainian — short programs about different fields of Poland

Nasz Wybir — information portal and foundation

Author: Danil Solovei